Nacho

 

Ben

 

Rocky

 

Kiara

 

Lou

 

Tigo

 

Kyra

 

Nala

 

Bayra

 

Georgie

 

Laika

 

Eros

 

Loni

 

Jack

Auch der ausgesetzte, alte Jack hat schnell ein neues Zuhause gefunden.

 

Snoopy

 

Julia

 

Sina

 

Etia

 

Xani

 

Livia

 

Laiko

 

Nala

 

Spyke

 

Rocky

 

Elma

 

Malenka